.
ermitasdevizcaya.com
.
Ondarroa - Aita Eterno edo Pietateeren kapera
.
http://www.ondarroa.eus/es-ES/Turismo/Monumentos_itinerarios/Paginas/Monu_ErmitadelPadreeterno.aspx
.
Ermita del Padre eterno

La construcción data del siglo XIV.

El antiguo humilladero barroco construido a mediados del siglo XVII está junto al Puente Viejo, en lo que antaño fue la salida hacia los pueblos de Guipúzcoa.

Los caminantes pasaban por debajo del pórtico de medio punto y, haciendo un alto, solicitaban protección divina.
.
https://euskerazaintza.org/PDF/idazleak/Augustin%20Zubikarai/Ondarroa.pdf
.
"AITA ETERNU"

Ondarrutarrak deitura bat baiño geiago emoten dautsez, errian bertan, "zubizar' entzutetsuaren egalean dagon ermita oneri.

"Aita Piedadi" "Aita Eternu" eta abar.

Ermita txikia da, 6,30 x 6,10 metro neurritakoa.

Bere aurrean eleizpe edo aterpe lakoa, kalea bertatik igaroten dala.

"Aita Piedadekua" deiturak ba dauka edo ba eukan bere zegaitia.

Lengo zarrak esaten eben aurreko aterpe orren gainaldeko orman, gaur zementoz estalduta ba dauka be.

Ama Birgiña Errukiorraren irudia egoten zala, Jesus bere altzoan eukala.

Itxuraz galdu zan.

Gaur barruan daukan irudia, Jesus eskuak lotuta, buruan arantzazko koroia daukala da.

Aste Santuan kalez kale erabilten da irudi au.

Len, Andra Mari biaramonean, San Roke'ren omenezko meza eskintzen zan urtero, abadeak parrokitik bertara jantzita urten eta kalean abestuten joaten zirala.
Bestelako egun askotan borondatezko mezak esaten ziran, batez be arrantzalienak.

Eta Ondarroan atuntsu denboran, gizonik geienak Kantabria aldera ille bi ingururako joaten ziranean, beste erriko ermitetan lez, kaletako andrak bertan batzen ziran gizonen alde eta oroitzaz errosarioa errezaten.
.
.
.
.
.
.
ermitasdevizcaya.com
.
.
.
.